สารพันปัญหา
คำตอบ : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
- แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
- ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-201-7073 - 7077
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 20  มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง คือ
   (1)  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

   (2)  ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวัน
เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยชำระเงินภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

  (3)   ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" ตามวันและเวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "Krungthai Next!" โดยชำระเงินภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

  (4)  ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตามวันและเวลาที่กำหนด
ในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" แล้ว สามารถนำรหัส (R Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยชำระเงินภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 350 บาท
- ค่าสมัครสอบ 320 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท
หมายเหตุ : เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่เว็บไซต์ https://dss.thajobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"
คำตอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ" ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
คำตอบ : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-201-7073 - 7077               
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob