สารพันปัญหา
คำตอบ : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
- แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
- ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-201-7073 - 7077
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 - 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง คือ
   (1)  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
   (2)  ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวัน
เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยชำระเงินภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
  (3)   ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "Krungthai Next" ตามวันและเวลา ที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "Krungthai Next!" 
โดยชำระเงินภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
  (4)  ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตามวันและเวลาที่กำหนด
ในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" แล้ว สามารถนำรหัส (R Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยชำระเงินภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
คำตอบ : คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 350 บาท
- ค่าสมัครสอบ 320 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
หมายเหตุ : เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่เว็บไซต์ https://dss.thajobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"
คำตอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
คำตอบ : สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-201-7073 - 7077               
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob